Cień pod sliderem

Projekt „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B+R+I”

logo_parp

PPU Palisander Sp. z o.o.

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 B

Informujemy, iż

w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje MŚP

Realizuje projekt pt. : „Opracowanie nowego produktu w zakresie systemu szalunkowego do wykonania stropów żelbetowych”

Cel projektu, planowane efekty: Poprawa innowacyjności i konurencyjności firmy dzięki opracowaniu nowego produktu powstałego w ramach współpracy z jednostką naukową.

Wartość projektu: 323 490,00 zł
Wartość dofinansowania: 184 100,00 zł