Cień pod sliderem

Regulamin konkursu „WYKREŚLANKA PALINFO”

REGULAMIN  KONKURSU „WYKREŚLANKA PALINFO”

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady wyłaniania zwycięzców i przekazania nagród w konkursie „WYKREŚLANKA PALINFO” (zwanego dalej Wykreślanką), opublikowanego w biuletynie „Palinfo”,
  którego wydawcą jest PPU Palisander sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,
  ul. Elewatorska 11B (zwany dalej Wydawcą).
 2. Organizatorem Wykreślanki jest PPU Palisander sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11B (zwana dalej Organizatorem).
 3. Organizator wyłania zwycięzców Wykreślanki.
 4. W Wykreślanki nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Wydawcy
  oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Wykreślanki, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.
 5. Osoba biorąca udział w Wykreślance, (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę
  na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu
  oraz na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PPU Palisander Sp. z o.o.
  w celu wyłonienia Zwycięzcy konkursu oraz przekazania nagrody – poprzez przesłanie wykreślanki z zawartymi pod nią oświadczeniami. Pełna treść oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: PPU Palisander Sp. z o.o., z siedzibą ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok, dla celów związanych
  z przeprowadzeniem konkursu „Wykreślanka PALINFO”: Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez poinformowanie mailem biuro@palisander.com.pl), co pozostanie bez wpływu
  na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa
  ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. .Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PPU Palisander
  Sp. z o.o., z siedzibą ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000067352, NIP: 5420212220, REGON: 050214268. Z administratorem można kontaktować się mailowo (e-mail:biuro@palisander.com.pl).

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO), tj. na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie krzyżówki
z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procedur konkursowych
lub w razie wcześniejszego cofnięcia zgody na przetwarzanie – do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa,
lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Dostęp do danych osobowych ma Komisja Konkursowa oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO.
Dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

O ile nie wyłączają tego przepisy prawa oraz spełnione zostaną przesłanki określone w RODO, uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia i prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Zasady uczestnictwa w Wykreślance:

W Wykreślance mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby z listy adresatów biuletynu Palinfo.
W Wykreślance mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które: prawidłowo rozwiążą Wykreślankę opublikowaną na łamach czasopisma „Palinfo”. Prawidłowe rozwiązanie Wykreślanki polega na znalezieniu i zaznaczeniu na wykreślance kompletnego, umieszczonego w niej hasła oraz przesłania skanu bądź zdjęcia rozwiązania na adres mailowy: konkurs@palisander.com.pl, polubieniu profilu Facebookowego firmy PPU Palisander Sp. z o.o. oraz przesłaniu zdjęcia wykorzystania szalunków Palisander z budowy oraz odpowiedzi
na pytanie „za co cenisz współpracę z Palisander?”.
W wykreślance nie mogą brać udziału pracownicy PPU Palisander sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.

9 .Zasady wyłaniania Zwycięzcy

9.1. Zwycięzcą może zostać osoba, która spełni wszystkie opisane w punkcie 8  warunki przystąpienia do konkursu oraz prześle zdjęcie wypełnionej Wykreślanki na adres e-mailowy konkurs@palisander.com.pl  wpisując „Wykreślanka Palinfo” w tytule maila. O wygranej zdecyduje 3-osobowa komisja, złożona z pracowników PPU Palisander Sp. z o.o.. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do dnia 31.10.2019.

9.2. Poprawność zgłoszenia zweryfikuje Komisja.

9.3.Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa Tablet Lenovo TAB 10 o wartości 499 zł brutto.

9.4. Dane Zwycięzcy, zawierające imię i nazwisko, zostaną opublikowane w kolejnym numerze biuletynu „Palinfo”, który ukaże się po numerze z Wykreślanki, której rozwiązanie
jest przedmiotem konkursu, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę w oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych znajdującym się w punkcie 4 Regulaminu
oraz pod krzyżówką .

9.5. Organizator skontaktuje się telefonicznie ze Zwycięzcą w celu ustalenia sposobu i terminu przekazania nagrody.

9.6. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

9.7. Wszelkie obciążenia podatkowe związane z wygraną zobligowany jest pokryć Organizator.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie nagrody spowodowane
nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

10.3. Reklamacje dotyczące Wykreślanki należy przesyłać listownie na adres Organizatora.

10.4. Reklamacje Uczestników dotyczące Wykreślanki będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty publikacji w „Palinfo” danych Zwycięzcy.

10.5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej: www.palisander.com.pl w zakładce „Palinfo”.