Cień pod sliderem

Regulamin krzyżówki Palinfo

REGULAMIN  KONKURSU „KRZYŻÓWKA PALINFO”

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady wyłaniania zwycięzców i przekazania nagród w konkursie „Krzyżówka PALINFO” (zwanego dalej Krzyżówką), opublikowanego w biuletynie „Palinfo”, którego wydawcą jest PPU Palisander z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11B (zwany dalej Wydawcą).
  2. Organizatorem Krzyżówki jest PPU Palisander z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11B (zwana dalej Organizatorem).
  3. Organizator wyłania zwycięzców Krzyżówki.
  4. W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Wydawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.
  5. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PPU Palisander Sp. Z o.o. w celu wyłonienia Zwycięzcy konkursu oraz przekazania nagrody – poprzez przesłanie krzyżówki z zawartymi pod nią oświadczeniami. Pełna treść oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic/opiekun) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych: PPU Palisander Sp. z o.o., z siedzibą ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok, dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Krzyżówka PALINFO”. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez poinformowanie mailem biuro@palisander.com.pl), co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
  6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  7. .Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PPU Palisander Sp. z o.o., z siedzibą ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000067352, NIP: 5420212220, REGON: 050214268. Z administratorem można kontaktować się mailowo (e-mail:biuro@palisander.com.pl).

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO), tj. na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie krzyżówki z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procedur konkursowych lub w razie wcześniejszego cofnięcia zgody na przetwarzanie – do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Dostęp do danych osobowych ma Komisja Konkursowa oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO. Dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

O ile nie wyłączają tego przepisy prawa oraz spełnione zostaną przesłanki określone w RODO, uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Zasady uczestnictwa w Krzyżówce. W Krzyżówce mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie (za zgodą rodziców lub opiekunów), które: prawidłowo rozwiążą Krzyżówkę opublikowaną na łamach czasopisma „Palinfo”. Prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki polega na wypełnieniu wszystkich jej rubryk i ułożeniu hasła tworzącego rozwiązanie oraz przesłaniu zdjęcia wypełnionej krzyżówki na adres: konkurs@palisander.com.pl oraz polubieniu profilu Facebookowego firmy PPU Palisander Sp. Z o.o.

9 .Zasady wyłaniania Zwycięzcy

9.1. Zwycięzcą zostanie osoba, która jako pierwsza wyśle zdjęcie wypełnionej Krzyżówki na adres e-mailowy konkurs@palisander.com.pl  wpisując „Krzyżówka Palinfo” w tytule maila oraz polubi profil firmy PPU Palisander Sp. Z o.o. w serwisie Facebook. O wygranej zdecyduje czas wpłynięcia wiadomości na adres konkurs@palisander.com.pl. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do dnia 22 lipca 2019.

9.2. Pierwszeństwo zgłoszenia zweryfikuje Komisja.

9.3.Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa Wideorejestrator Mio MIVUE C570 o wartości 449 zł brutto.

9.4. Dane Zwycięzcy, zawierające imię i nazwisko, zostaną opublikowane w kolejnym numerze biuletynu „Palinfo”, który ukaże się po numerze z Krzyżówką, której rozwiązanie jest przedmiotem konkursu, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę w oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych znajdującym się w punkcie 4 Regulaminu oraz pod krzyżówką .

9.5. Organizator skontaktuje się telefonicznie ze Zwycięzcą w celu ustalenia sposobu i terminu przekazania nagrody.

9.6. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

9.7. Wszelkie obciążenia podatkowe związane z wygraną zobligowany jest pokryć Organizator.

  1. Postanowienia końcowe

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

10.3. Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres Organizatora.

10.4. Reklamacje Uczestników dotyczące Krzyżówki będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty publikacji w „Palinfo” danych Zwycięzcy.

10.5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej: www.palisander.com.pl w zakładce „Palinfo”.