Cień pod sliderem

Wschodni Klaster Budowlany

Firma Palisander od samego początku istnienia Wschodniego Klastra Budowlanego jest jego aktywnym członkiem.

Celem a zarazem misją tej organizacji jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami naukowymi oraz samorządami w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.
Działania Wschodniego Klastra Budowlanego dotyczą wielu aspektów. Poza typowo organizacyjnymi, tj.: utworzenie biura Klastra, jego obsługa administracyjna, to również działania nastawione na:

 1. Promocję działalności Klastra oraz jego uczestników;
 2. Organizację konferencji, seminariów, misji gospodarczych, wystaw, targów;
 3. Prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, badawczych, promocyjnych oraz szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz ze źródeł zewnętrznych;
 4. Stworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy członkami Klastra, wspomagającej promocję regionu, przedsiębiorców oraz oferowanych przez nich usług;
 5. Promocję szeroko pojętej współpracy między członkami Klastra w zakresie oferowanych usług, produktów;
 6. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi Klastrami, instytucjami oraz organizacjami spoza działalności Klastra w celu zapewnienia członkom Klastra oraz ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii;
 7. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swoich przedstawicieli do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz i instytucjach;
 8. Planowanie i koordynowanie wspólnych projektów Klastra, a także opiniowanie i udzielanie rekomendacji dla projektów i przedsięwzięć realizowanych indywidualnie przez uczestników Klastra;
 9. Działalność wydawniczą w zakresie wydawania specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Wschodnim Klastrem Budowlanym to:

 1. Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;
 2. Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;
 3. Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;
 4. Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej;
 5. Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych, kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;
 6. Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników; Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich;

Firmy pragnące przystąpić do klastra reprezentują uzupełniające się (komplementarne) profile działalności w branży budowlanej, a połączenie ich ofert w ramach współpracy stworzy bardzo kompleksową ofertę, która będzie odpowiadała na bardzo szeroki zakres potrzeb rynku. Przedsiębiorstwom zależy na wypracowaniu w ramach klastra kierunku/strategii rozwoju, w którym mogłyby podążać wszystkie przedsiębiorstwa i który nadawałby charakter całemu porozumieniu. Chodzi o określenie takiej ścieżki rozwoju, która umożliwi jednoczesny rozwój wszystkich członków i wykorzystanie oraz rozwój ich potencjałów. Przedsiębiorstwom zależy na odnalezieniu niszy rynkowej, której potrzeby można zaspokoić jedynie przez połączenie umiejętności i doświadczenia członków. Obsługiwanie tej niszy przedsiębiorstwa traktują również jako element, który będzie mógł identyfikować ten klaster i wyróżniać go na tle kraju spośród podobnych porozumień.

Wschodni Klaster Budowlany umożliwia dostęp do zorganizowanej sieci współpracy funkcjonującej na linii nauka – biznes. W ramach prowadzonych działań proponujemy doradztwo dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze w zakresie ich działalności rynkowej w obszarach:

 • określenia łańcucha wartości dla członków inicjatywy klastrowej;
 • analizy potrzeb przedsiębiorców w zakresie prowadzonych działalności, w tym oszacowania możliwości osiągnięcia innowacyjnego poziomu oferowanych produktów i usług;
 • analizy stanu obecnego oraz prognozy na przyszłość pod względem osiągniętego poziomu konkurencyjności rynkowej;
 • prowadzenia komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Klastra, warunkującej równy dostęp do opracowań i wyników prac partnerów Klastra;
 • przygotowania innowacyjnych projektów;
 • pomocy w opracowaniu zgłoszeń patentowych na nowopowstałe produkty;