INFORMACJA
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska (dalej dane osobowe) jest Palisander Sp. z o.o., ul. Zaczerlańska 17, 16-070 Choroszcz (dalej jako ADO).
 2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiotu, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do wykonania umowy na rzecz tego podmiotu:
 3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@palisander.com.pl, za pomocą telefonu: 85 6768159, drogą pocztową: ul. Zaczerlańska 17, 16-070 Choroszcz
 4. Poniższa tabela zawiera informacje na temat celu przetwarzania danych osobowych przez ADO, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych:
Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania danych osobowych
Jeżeli Pan/Pani ma zawartą  umowę z ADOwykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Pani/Pana żądanieart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres obowiązywania umowy
spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowościart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymiokres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
Przeprowadzanie badania jakości systemu Palisander oraz działania w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym wysyłania gazetki firmowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes  ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą  lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej
Jeżeli Pan/Pani działa w imieniu lub na rzecz osoby, która ma zawartą umowę z ADOwykonanie umowy łączącej osobę, w imieniu lub na rzecz której Pan/Pani działa z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w osobyart. 6 ust. 1 lit b, f RODOokres obowiązywania umowy łączącej osobę, w imieniu lub na rzecz której Pan/Pani działa
spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowościart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymiokres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi uzasadniony interes prawny ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
Przeprowadzanie badania jakości systemu Palisander oraz działania w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym wysyłania gazetki firmowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes  ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą  lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany ofertą ADO lub podmiot, w imieniu lub na rzecz, którego Pan/Pani działa jest zainteresowany taką ofertąPodjęcie działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pan/Pani działapodstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO– w przypadku nie przyjęcia oferty – przez okres ważności oferty
– w przypadku nawiązania współpracy – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 4. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z ADO lub podjęcia działań przed jej zawarciem lub przesłania oferty przez ADO. W przypadku niepodania danych, zawarcie umowy ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem lub przesłanie oferty przez ADO może być niemożliwe lub utrudnione.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pana/Pani, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Informujemy, że:

 1. z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją;
 2. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego przez ADO.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

– W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZLECENIA TRANSPORTOWEGO ORAZ REJESTRACJĄ ZAŁADUNKU I ODBIORU SZALUNKÓW

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, stanowiska służbowego, adresu e-mail, a w przypadku rejestracji załadunku i odbioru szalunków – także wizerunku i nr rejestracyjnego pojazdu jest Palisander Sp. z o.o. w Choroszczy, ul. Zaczerlańska 17, 16-070 Choroszcz, dalej jako ADO.
 2. Jeżeli dane nie zostały podane ADO bezpośrednio przez Panią/Pana, to zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu którego lub na rzecz którego Pani/Pan działa.
 3. ADO umożliwia kontakt za pomocą adresu e-mail: biuro@palisander.com.pl oraz adresu korespondencyjnego: ul. Zaczerlańska 17, 16-070 Choroszcz.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w imieniu którego lub na rzecz którego Pani/Pa działa (dalej jako Umowa), co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
 • spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (jeżeli dane osobowe zostały przekazane przez podmiot, w imieniu którego lub na rzecz którego Pani/Pan działa w Umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;
 • rejestracji załadunku i odbioru szalunków u ADO, a tym samym weryfikacji prawidłowości wykonania umowy zawartej przez ADO z kontrahentem, co może stanowić prawnie uzasadniony interes ADO oraz tego podmiotu – art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO;
 • związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, w tym windykacji oraz monitoringu i analizy ryzyka, przeprowadzaniem badania jakości działania systemu Palisander oraz marketingiem bezpośrednim produktów i usług ADO, w tym przesyłania gazetki PALINFO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy ADO, upoważnieni pracownicy podmiotu, w imieniu którego lub na rzecz którego Pani/Pan działa, podmioty świadczące na rzecz ADO usługi techniczne, finansowe i prawne,  a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w związku ze świadczeniem przez Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oraz Bisnode Polska Sp. z o.o. (odpowiednio: członek Grupy Kapitałowej Allianz o globalnym zasięgu oraz członek Grupy Bisnode) na rzecz ADO usług windykacyjnych oraz monitoringu i analizy ryzyka. ADO oświadcza, że Euler Hermes oraz Bisnode Polska stosują w tym zakresie zasady ochrony danych osobowych określone w Polityce Euler Hermes oraz Bisnode Polska w Zakresie Standardów Ochrony Prywatności oraz wdrażają odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony, w szczególności poprzez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza państw członkowskich Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Norwegii i Islandii) oraz organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez:
 2. okres, w którym kontaktuje się Pani/Pan w związku z realizacją Umowy, a w przypadku rejestracji załadunku i odbioru szalunków – przez okres do zakończenia umowy najmu szalunków zawartej przez ADO z kontrahentem oraz po zakończeniu tego okresu:
 3. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO,
 4. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 5. okres, w którym kontaktuje się Pan/Pani z ADO w związku z realizacją Umowy – w celu związanym z przeprowadzeniem badania jakości działania systemu Palisander oraz marketingiem bezpośrednim produktów i usług ADO, w tym przesyłania gazetki PALINFO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 7. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Jeżeli podał/-a Pan/Pani dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO Umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego lub na rzecz którego Pani/Pan działa, a także rejestracji załadunku i odbioru szalunków. W przypadku niepodania danych realizacja Umowy może być utrudniona, a rejestracja załadunku i odbioru szalunków niemożliwa.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pana/Pani, w tym do profilowania

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Informujemy o tym, że:

1)    z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

2)    przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego przez ADO.

katalog palinfo
Chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w naszej firmie?
Wpisz swój adres e-mail