INFORMACJA
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska (dalej dane osobowe) jest PPU Palisander Sp. z o.o., ul. Elewatorska 11 B, 15-620 Białystok (dalej jako ADO).
 2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiotu, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do wykonania umowy na rzecz tego podmiotu:
 3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@palisander.com.pl, za pomocą telefonu: 85 6768159, drogą pocztową: ul. Elewatorska 11 B, 15-620 Białystok.
 4. Poniższa tabela zawiera informacje na temat celu przetwarzania danych osobowych przez ADO, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych:
Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania danych osobowych
Jeżeli Pan/Pani ma zawartą  umowę z ADOwykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Pani/Pana żądanieart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres obowiązywania umowy
spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowościart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymiokres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
Przeprowadzanie badania jakości systemu Palisander oraz działania w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym wysyłania gazetki firmowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes  ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą  lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej
Jeżeli Pan/Pani działa w imieniu lub na rzecz osoby, która ma zawartą umowę z ADOwykonanie umowy łączącej osobę, w imieniu lub na rzecz której Pan/Pani działa z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w osobyart. 6 ust. 1 lit b, f RODOokres obowiązywania umowy łączącej osobę, w imieniu lub na rzecz której Pan/Pani działa
spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowościart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymiokres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi uzasadniony interes prawny ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
Przeprowadzanie badania jakości systemu Palisander oraz działania w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym wysyłania gazetki firmowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes  ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą  lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany ofertą ADO lub podmiot, w imieniu lub na rzecz, którego Pan/Pani działa jest zainteresowany taką ofertąPodjęcie działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pan/Pani działapodstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO– w przypadku nie przyjęcia oferty – przez okres ważności oferty
– w przypadku nawiązania współpracy – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 4. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z ADO lub podjęcia działań przed jej zawarciem lub przesłania oferty przez ADO. W przypadku niepodania danych, zawarcie umowy ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem lub przesłanie oferty przez ADO może być niemożliwe lub utrudnione.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pana/Pani, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Informujemy, że:

 1. z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją;
 2. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego przez ADO.
Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci najnowszą,
elektroniczną wersję numeru PALINFO